TARAFLAR

İşbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda tanımlandığı şekilde Bora Arslan inzity.com E-ticaret Abonelik Sistemi’nin kullanıcısı olan Madde 2’deki
ALICININ ve FATURA BİLGİLERİ altında tanımlanan gerçek ya da tüzel kişinin (kısaca “SATICI” olarak anılacak) ile merkez adresi 4.Defne Sk.1 Polaris Sit. C Blok D2 Göktürk 34077 / İstanbul – Türkiye olan Bora Arslan inzity.com arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Bora Arslan inzity.com ve SATICI ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR
İşbu Sözleşme’de yer alan;

Bora Arslan inzity.com

Unvanı: Bora Arslan inzity.com
Adresi: Defne Sk.1 Polaris Sit. C Blok D2 Göktürk 34077 / İstanbul-Türkiye
E-posta Adresi: [email protected]
Banka Hesabı: TR29 0009 9013 5660 8900 1000 03
Vergi kimlik No: 0810336974

SATICI;
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
E-Posta Adresi:
Banka Hesabı:
Mersis Numarası:

2. “ALICI”: Bora Arslan inzity.com ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve SATICI tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi, “Destek Hizmeti”: Bora Arslan inzity.com tarafından SATICI’nın kullanımına sunulan panelde ve sistemde yaşanan arızaların, aksaklıkların ve sıkıntıların giderilmesi için sağlanacak olan e-posta destek hizmeti, “Hizmet” Alıcı ve SATICI’nın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Bora Arslan inzity.com tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.
“Kayıtlı Elektronik Posta”: Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli, “Kişisel Veri”: Kanun’da kendisine atfedildiği şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veriyi
“Merkez Adresi”: Tacirler için ticaret siciline tescilli adresi, esnaflar için iş yeri adresini, sabit iş yeri olmayanlar ile tacir veya esnaf olmayanlar için ise yerleşim yeri adresi, “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Numarası”: İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numara, “Satıcı”: Bora Arslan inzity.com tarafından sağlanan Hizmet’i kullanmak suretiyle abonelikli mal ve/veya hizmet satan, tüzel kişi, gerçek kişi esnaf veya tacir ya da bu sıfatları haiz olmayan bir gerçek kişi, “Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket”: SATICI tarafından satılan mal ve/veya hizmetler karşılığında Alıcı’dan tahsil edilen bedeli işbu Sözleşme kapsamında SATICI’dan tahsil edilecek komisyon düşüldükten sonra ödeme hizmet sağlayıcısı olarak SATICI’ya aktarılmasına ilişkin hizmetleri sağlayan Bora Arslan inzity.com’ın anlaşmalı olduğu şirket, “Özel Nitelikli Kişisel Veri”: Bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
“Pazaryeri / Websitesi”: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyetin yürütüldüğü ve verilerin sayısallaştırılarak depolanmasının, işlenmesinin, saklanmasının ve iletilmesinin sağlandığı elektronik ortam,
“Mağaza”: Bora Arslan inzity.com’in Websitesi üzerinde Bora Arslan inzity.com prosedür ve kurallarına uygun olarak SATICI’ya tahsis etmiş olduğu ve SATICI’nın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin abonelik satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
“Satıcı Sayfası”: SATICI’nın Bora Arslan inzity.com tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece SATICI tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI VE YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme kapsamında SATICI’nın, aydanaya.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformu üzerinden Hizmet’i kullanarak dilediği mal ve/veya hizmeti satması sağlanmaktadır. Bora Arslan inzity.com ise işbu Sözleşme uyarınca Hizmet’i SATICI’nın hizmetine ve kullanımına sunmaktadır. Bora Arslan inzity.com, com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Bora Arslan inzity.com, Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

İşbu Sözleşme uyarınca SATICI, Bora Arslan inzity.com tarafından yönetilmekte olan com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Mağaza’dan satış yapmak, Bora Arslan inzity.com ise SATICI’nın kendisine ödeyeceği bedel karşılığında Hizmet’ten SATICI’yı faydalandırmak istemektedir.
İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde Bora Arslan inzity.com ya da Bora Arslan inzity.com’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, SATICI’nın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
Bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Bora Arslan inzity.com tarafından SATICI’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. SATICI ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Bora Arslan inzity.com işbu ticari faaliyette sadece, SATICI’ya Mağaza açma ve bu Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir.
SATICI, Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
SATICI, bu Sözleşme kapsamında “SATICI” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve SATICI Sayfasına yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. SATICI tarafından belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Bora Arslan inzity.com’ın SATICI’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen SATICI, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında SATICI tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat SATICI sorumlu olacaktır. SATICI, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Bora Arslan inzity.com nezdinde SATICI’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.
SATICI ile Bora Arslan inzity.com arasındaki işbu Sözleşme SATICI’nın Sözleşme içeriğini internet ortamında kabul edip yukarıda belirtilen Bora Arslan inzity.com tarafından onaylanma işleminin tamamlamasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme, SATICI ve/veya Bora Arslan inzity.com tarafından Sözleşme’ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar, Tarafların Sözleşme’de belirtilen tüm koşulları zamanında ve eksiksiz
yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır. Karşılıklı hak ve yükümlülükler SATICI’nın onay başvurusunun Bora Arslan inzity.com tarafından kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme’nin tarihi ve zamanı, Sözleşme’nin teşekkül ettiği tarih ve zamandır.
SATICI, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Bora Arslan inzity.com’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4. HİZMET’İN KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR VE KOŞULLAR
Hizmet tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde SATICI tarafından kullanılan bir sistemdir.
SATICI’nın kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım ortamları) oluşacak yazılım, bilgisayar, donanım, işletim sistemi gibi tüm eksiklik, aksaklık ve arızaları gidermek SATICI’nın yükümlülüğündedir.
SATICI, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; abone ve sipariş yönetimine erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. SATICI’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen SATICI’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
SATICI, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Bora Arslan inzity.com ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Bora Arslan inzity.com, herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın ve SATICI’nın önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznine gerek olmaksızın SATICI’nın Bora Arslan inzity.com’ın SATICI’sı olduğunu kamuya ve üçüncü kişilere her türlü basın ve yayın organları ve internet araçlarını kullanmak suretiyle açıklamaya, SATICI’nın ismini, ticari unvanını, markasını, logosunu ve sunmuş olduğu mal ve/veya hizmetlerle ilgili bilgileri kendi reklamlarında, her türlü internet sitesinde, tanıtımlarında ve diğer her türlü pazarlama platformlarında yayımlamaya, açıklamaya, sunmaya ve göstermeye yetkisi olduğunu, SATICI tüm bunlara peşinen muvafakat gösterdiğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bora Arslan inzity.com SATICI’ya sunduğu Hizmet için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi ve/veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurum ve kuruluşların yüklendikleri hizmetleri işbu Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmemesinden, eksik olarak yerine getirmesinden ve bu kapsamda doğabilecek zararlardan Bora Arslan inzity.com hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda 12. Madde uygulanır.
Bora Arslan inzity.com’ın işbu Sözleşme’den doğan yegâne yükümlülüğü Hizmeti SATICI’nın kullanımına ve hizmetine sunmaktadır. SATICI, kendisi ile Alıcı arasında gerçekleşen elektronik ticaretin operasyonel kısmı (malın satışı, gönderilmesi, teslimi vb.) içeriği ile ilgili ve SATICI ile Alıcı arasında yapılması gereken SATICI’nın sattığı hizmet, servis ya da malın hukuki sorumluluğu ve çerçevesini tanımlayan tüm sözleşmeler ile ilgili doğrudan ve/veya dolaylı olarak Bora Arslan inzity.com’ın hiçbir surette hukuki, mali ve benzeri konularda sorumluluğunun söz konusu olmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul ve beyan eder.
Bora Arslan inzity.com Hizmet’in SATICI’nın hizmetine sunulması sırasında meydana gelen kısmen ve/veya tamamen, sürekli ve/veya süreksiz olan eksiklikten, aksaklıktan, bozulmadan ve diğer bütün nedenlerden ötürü Alıcı’nın (siparişin geç teslim alınması, siparişin hiç teslim edilememesi vb. nedenlerle) zarara uğraması halinde, vuku bulan zararlardan Bora Arslan inzity.com hiçbir surette sorumlu olmamakla beraber SATICI Alıcı’nın zararlarının tazmin edilmesi hususunda yegâne sorumlu olacak kişidir.
İşbu Sözleşme kapsamında SATICI’nın hizmetine sunulan Hizmet’in kapsamı ve içeriği teknik gereksinimler, ticari gereksinimler, pazar araştırmaları, satış politikaları, teknolojik gelişmeler, araştırma faaliyetleri, mevzuatsal gereklilikler ve sair bütün nedenlere dayanılarak Bora Arslan inzity.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan ve Bora Arslan inzity.com’a herhangi bir ek sorumluluk getirmeksizin kısmen veya tamamen, sürekli veya süreksiz olacak şekilde genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir ve/veya daraltılabilir. Bora Arslan inzity.com, yaptığı değişiklikleri e-posta yoluyla SATICI ile paylaşır. SATICI, Hizmet
kapsamında yapılacak bütün değişikliklere peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat vermektedir.
Bora Arslan inzity.com teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre içerisinde SATICI’nın hizmetine sunduğu Hizmette toplamda bir defada 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. Bu gibi kesintiler sırasında SATICI bilgilendirilmesi e-posta yoluyla yapılır. Bu kesintilerin işbu maddede sayılan şartlar altında gerçekleşebileceğine SATICI peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Bora Arslan inzity.com bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik imkanlar el verdiği ölçüde gece
yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya iyi niyet kuralları çerçevesinde özen gösterecektir. SATICI teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle herhangi bir nam ve ad altında Bora Arslan inzity.com’dan tazminat talebinde bulunamaz.
Bora Arslan inzity.com SATICI’larına Destek Hizmeti vermektedir. Bora Arslan inzity.com, SATICI tarafından kendisine iletilen sorun ve/veya şikâyetlere, söz konusu sorun ve/veya şikâyetin kendisine iletilmesinden itibaren 48 saat (2 iş günü) içerisinde cevap verecektir. Ancak bu sürenin teknik ve sair her türlü nedenlerle 48 saati aşabileceğine SATICI peşinen ve gayrikabili rücu olarak muvafakat vermektedir. Verilen Destek Hizmeti dışında Bora Arslan inzity.com’ın herhangi bir çağrı merkezi işletme, işlettirme ve/veya benzer bir SATICI hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Verilen Destek Hizmeti dışında Bora Arslan inzity.com’ın, ileride çağrı merkezi işletmesi halinde bu şekilde vereceği hizmetten SATICI ücret ödemeden faydalanabilecektir.
SATICI, Bora Arslan inzity.com’ın dilediği bir zamanda, haklı nedene dayanarak ve e-posta vasıtasıyla bildirimde bulunarak SATICI’nın hizmetine sunulan Hizmet’in kullanımını süreli veya süresiz ve/veya kısmen veya tamamen askıya alabilme, iptal edebilme, durdurabilme veya kaldırabilme yetkisinin saklı olduğunu ve buna peşinen muvafakat gösterdiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI’nın, Hizmet dolayısı ile gönderebileceği e-posta içeriklerinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, gönderilerde kullanılan içerikten dolayı Bora Arslan inzity.com’ın hiçbir sorumluluk kabul etmediğini bilmekte olup, Hizmet dolayısıyla Alıcılara veya 3. şahıslara göndereceği e-postaların içeriğini amacı dışında kullanıp; kendi müşterilerinin/alıcılarının verilerini çalma, dolandırıcılık girişiminde bulunma, Bora Arslan inzity.com ve/veya hizmet verdiği diğer şirketlere yönelik zarar verici içerikler kullanma ve benzeri sayılabilecek diğer davranışlarla Bora Arslan inzity.com’a ve/veya
Bora Arslan inzity.com’ın hizmet sunduğu diğer firmaları zarara uğratması durumunda sebep olduğu doğrudan /dolaylı zararın tamamını gayri kabili rücu olarak nakden ve defaten karşılamakla yükümlüdür.
SATICI, Bora Arslan inzity.com Websitesini kullanarak göndereceği e-postaların içeriğini amacı dışında kullanması ve Bora Arslan inzity.com platformu üzerindeki kendi sistemine zarar vermesi durumunda, Bora Arslan inzity.com’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
SATICI, Bora Arslan inzity.com Platformu’nun sağladığı özellikleri, entegrasyonları ve eklentileri amacı dışında kullandığı takdirde Bora Arslan inzity.com’ın derhal Hizmetinin kullanımını sona erdirme hakkı saklıdır. Bu sebeple SATICI Bora Arslan inzity.com’a karşı Hizmet’i kullanamadığını, zarara uğradığını ve benzeri sebepler ileri sürerek herhangi bir talepte bulunamaz.
Bora Arslan inzity.com, SATICI’ya sağladığı Hizmet’e gelen trafik ve dönüşüm verilerini takip edebilmek amacıyla sistemin SATICI’nın gizli bilgilerini ifşa etmeyecek şekilde gerekli gördüğü araçlar ile ilgili kod ve takip araçlarını ekleme haklarını saklı tutar.
SATICI, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. SATICI, hiçbir surette Bora Arslan inzity.com kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

5. SATICI TARAFINDAN ÖDENECEK BEDEL
5.1 SATICI, [email protected] adresi üzerinden kayıt olduğu Bora Arslan inzity.com E-Ticaret Abonelik Sistemi’ne ücret bilgileri başlığı altında yazan aylık birim tutarı kredi kartından seçtiği pakete göre ya her ay ya da yıllık olarak her yıl tahsil edilmesini kabul eder. Kredi Kartında tahsilat ile ilgili bir sorun yaşanması halinde Bora Arslan inzity.com, SATICI’ya bildirimi e-posta yoluyla yapar. SATICI, bildirimi aldıktan en geç üç (3) işgünü içerisinde kredi kartıyla ilgili sorunu çözmek ve ödemesini gerçekleştirmezse Bora Arslan inzity.com verdiği tüm hizmetleri ödeme alınana kadar durdurma, askıya alma ya da iptal etme hakkını elinde tutar.

5.2 SATICI Hizmet’i kullanması karşılığında Websitesinde satışını gerçekleştirdiği her bir mal ve/veya hizmet başına değeri satışı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmet üzerinden hesaplanacak olan %8-23+KDV -“Bilet satış oranları %5+KDV –  Kredi kartı komisyonları hariçtir”- “Paket Servisi hizmetlerinde %5+KDV / 15 Gün blokeli – Kredikartı Komisyonları Dahildir”- tutarında komisyon bedelini Bora Arslan inzity.com’e ödeyecektir. Söz konusu komisyon bedeli Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket tarafından doğrudan Bora Arslan inzity.com’a yapılacaktır.

5.3 Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket, tahsil edilen komisyon bedeline ilişkin olarak SATICI’ya fatura düzenleyecektir. Ödemeler 15. günü takip eden her ayın 5’i veya 20’sinde (hangisi önce intikal ederse) Satıcıya (EFT) aktarılır.

5.4 SATICI 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda SATICI, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

SATICI’NİN YASAL SORUMLULUKLARI
6.1 SATICI, SATICI’nın tacir veya esnaf olması durumunda Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce Websitesinde ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az birini, tebligata elveriş olan Kayıtlı Posta Adresini, SATICI’nın esnaf olması durumunda vergi kimlik numarasını, tacir olması durumunda Merkez Sicil Sistemi Kayıt Numarasını, Merkez Adresi ve Onaylanmış Telefon Numarasının Bora Arslan inzity.com’da bulunduğuna ilişkin bilgiyi; SATICI’nın tacir veya esnaf olmaması durumunda adı ve soyadına, ikametgâhının bulunduğu ile Merkez Adresi ve Onaylanmış Telefon Numarasının Bora Arslan inzity.com’da bulunduğuna ilişkin bilgiyi eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak bulundurur.

6.2 SATICI 6.1 maddesinde yer alan bilgileri işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce resmi ve/veya onaylı belgelerle tevsik etmediği ve Bora Arslan inzity.com’a bu bilgileri içeren resmi ve/veya onaylı belgeleri tevdi etmediği sürece kendisine tahsis edilen internet sitesi üzerinden mal ve/veya hizmet satışına başlayamayacaktır.

6.3 SATICI 6.1. maddesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygunluğundan tamamen kendisi sorumludur. SATICI 6.1 maddesinde yer alan bilgilerde kısmen de olsa herhangi bir değişiklik olması durumunda söz konusu değişikliği derhal SATICI Sayfasında göstermekle ve bu değişikliği derhal Bora Arslan inzity.com’a bildirmek ve değişikliği tevsik eden resmi ve/veya onaylı belgeleri Bora Arslan inzity.com’a tevdi etmekle yükümlüdür.

6.4 Alıcı tarafından SATICI’dan satın alınan ve mal ve/veya hizmetlerde herhangi bir eksiklik, aksaklık, arıza, hasar, ayıp, ziyan, geç teslim olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla söz konusu malın tesliminin ve/veya hizmetin SATICI ile Alıcı arasında yapılan sözleşmeye uygun olarak ifa edilmemesi ve/veya hiç ifa edilmemesi hallerinde SATICI Bora Arslan inzity.com’ın hiçbir surette sorumlu olmayacağını, Alıcı’nın zarara uğraması halinde söz konusu zararı herhangi bir ad ve nam altında tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın zarara uğraması ve Bora Arslan inzity.com’ın Alıcı’nın zararını karşılamak zorunda kalması halinde, SATICI Bora Arslan inzity.com’ın Alıcı’ya ödediği tazminat tutarını, masrafları ve sair ad altında bütün ödemeleri Bora Arslan inzity.com’ın yazılı talebiyle nakden ve eksiksiz olarak beş (5) işgünü içerisinde ödemeyi peşinen ve gayrı kabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 SATICI, siparişi aldığını ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az birisini kullanılmak suretiyle derhal Alıcı’ya bildirir.

6.6 SATICI, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

6.7 SATICI, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yönetmeliklerde yer alan hüküm ve düzenlemeleri bildiğini, elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlarda bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan hizmet sağlayıcı olarak kendisi hakkında belirtilen tüm düzenlemelere bizzat uyacağını, yine hizmet sağlayıcı ve veri sorumlusu olarak elde ettiği ve kendine ait sistemlerde ve onun adına Bora Arslan inzity.com E-Ticaret Abonelik Sistemi dahil Bora Arslan inzity.com’ın işlettiği diğer sistemlerde işlenen SATICI’nın kontrolünde ve işi gereği toplanan ve işlenen kişisel verilerin uygulanan kanunlar kapsamında ve onlara uygun olarak işlenmesinden münhasıran sorumlu olacağı ve bunları kişinin önceden onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmekte olup, bu sebeplerden ötürü Bora Arslan inzity.com’ın hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını da bilmektedir.

6.8 Bora Arslan inzity.com’ın SATICI’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda SATICI her ne isim altında olursa olsun Bora Arslan inzity.com’dan herhangi bir tazminat talep edemez.

6.9 SATICI, işbu 6 numaralı madde altında yer alan taahhütlerini ve/veya sorumluluklarını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuatta yer alan hükümleri kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi neticesinde Bora Arslan inzity.com’ın herhangi bir idari para cezası alması veya diğer her türlü yaptırıma maruz kalması durumunda, idari para cezası tutarı veya sair yaptırım veya tazminat Bora Arslan inzity.com’ın yazılı talebiyle, ilgili talebi takip eden beş (5) işgünü içerisinde nakden ve eksiksiz olarak ödemeyi veya duruma göre zarar, ziyan veya yaptırımdan ötürü Bora Arslan inzity.com’ın maruz kaldığı zararı nakden, defaten ve eksiksiz bir şekilde tazmin etmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10 SATICI, Madde 5’te tanımlanan bedelleri Bora Arslan inzity.com’a ödemekle yükümlüdür.

6.11 SATICI’nın işbu 6 numaralı madde altında yer alan taahhütlerini ve/veya sorumluluklarını ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuatta yer alan hükümleri kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi halinde Bora Arslan inzity.com işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminatsız fesih etme hakkını elinde bulundurur. Bu halde Bora Arslan inzity.com’ın SATICI’dan her türlü zararının tazmini için
tazminat talep hakkı baki olacaktır.

SATICI, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya SATICI Sayfasında ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle Bora Arslan inzity.com’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Bora Arslan inzity.com’ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Bora Arslan inzity.com’ın söz konusu hakkını kullanması Bora Arslan inzity.com’ın Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Bora Arslan inzity.com Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.12 SATICI, Bora Arslan inzity.com aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Bora Arslan inzity.com’ın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. SATICI tarafından, talep edilen süre içinde Bora Arslan inzity.com’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, SATICI’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, SATICI’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, Bora Arslan inzity.com’a herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan SATICI aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Bora Arslan inzity.com’ın SATICI’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Bora Arslan inzity.com , SATICI’nın aydanaya.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve SATICI’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

TARAFLAR’IN SORUMLULUKLARI VE Bora Arslan inzity.com’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI
7.1 Her iki Taraf genel ticari yasa, ahlak ve kurallara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yönetmeliklerine ve diğer ilgili tüm düzenleme, ikincil mevzuat ve regülasyonlara uygun olarak sürdüreceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Taraflar, özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair bütün ilgili yasaların hükümlerine uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 Bora Arslan inzity.com Hizmet kullanımı sırasında SATICI’ya ait olan ve SATICI tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden Bora Arslan inzity.com hiçbir surette sorumlu değildir. SATICI Websitesinde bulundurduğu tüm içerikten, bu içerik ve içeriğe konu mal ve/veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun bulunması halinde tek başına sorumludur.
Bu hususlarda Bora Arslan inzity.com’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

7.4 SATICI, Hizmet aracılığı ile satışını ve ticaretini yaptığı içerik ve içeriğe konu her türlü mal ve/veya hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden ve mali, vergisel, idari ve cezai yükümlülüklerden tek başına sorumludur. Bu hususlarda Bora Arslan inzity.com’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

7.5 Bora Arslan inzity.com, SATICI’nın gerek işbu Sözleşme icabı gerekse de 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikleri ve sair mevzuat uyarınca Sözleşme’ye konu internet alan adı içerisinde sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriği konu mal ve/veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. SATICI, işbu madde kapsamında Bora Arslan inzity.com’ın böyle bir yükümlülüğü olmadığını bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

7.6 SATICI Websitesinde konusu suç teşkil etmeyen ve kanuna aykırı olmayan malların ve/veya hizmetlerin satışını yapabilir ancak, konusu suç teşkil eden ve/veya satışı yasak olan malların ve/veya hizmetlerin satışa sunulması halinde Bora Arslan inzity.com yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde SATICI’nın kullanımına tahsis edilmiş olan SATICI Sayfasını kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

7.7 Başta “Bora Arslan inzity.com” markası ve logosu olmak üzere, aydanaya.com markası ve logosu, aydanaya.com mobil uygulaması ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Bora Arslan inzity.com tarafından kullanılan ve oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Bora Arslan inzity.com’a aittir Bora Arslan inzity.com’ın açıkça yazılı bir izin olmaksızın Bora Arslan inzity.com’a ait markalar SATICI tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz, paylaşılamaz, kullandırılamaz, dağıtamaz, sergileyemez, taklit edilemez ve/veya çoğaltılamaz. SATICI, aydanaya.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

SATICI, aydanaya.com mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Bora Arslan inzity.com’ın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bora Arslan inzity.com, üçüncü kişilerin veya Bora Arslan inzity.com’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren SATICI’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin feshi maddelerinin kabul eder.

7.8 SATICI, hizmetine sunulmuş olan Hizmet’in kullanımı sırasında gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve Bora Arslan inzity.com’ın tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, üçüncü kişilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü kişilerin her türlü tazminat taleplerinde Bora Arslan inzity.com’ın herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması
halinde de Bora Arslan inzity.com’ın katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar, ödeme ve masrafı Bora Arslan inzity.com’ın söz konusu zarar ve masrafın tazminine ilişkin SATICI’ya göndereceği ilk yazılı talepten itibaren en geç beş (5) işgünü içerisinde nakden ve defaten karşılayacağını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9 Bora Arslan inzity.com, Websitesi’ne hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme ve sair niteliği haiz her türlü türden zarar verme amaçlı saldırılar yapılması durumunda, ortaya çıkan zararlardan bizzat kendisinin sebep olduğu ispatlanmadıkça hiçbir surette sorumlu tutulamaz. İşbu madde kapsamında yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle Bora Arslan inzity.com’ın Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez. SATICI işbu maddede sayılan durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda doğacak her türlü zarardan tek başına
sorumlu olacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10 Bora Arslan inzity.com değişik sebeplerle kendisine ait kurumsal internet sitesinde muhtelif yerlerinde link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, sattığı mallardan ve/veya hizmetlerden hiçbir surette sorumlu değildir.

7.11 Bora Arslan inzity.com, SATICI’nın Hizmet’in kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve/veya diğer SATICI’lara virüs, truva atı, trojen, spam, SYN, DDOS, http GET (https get) ve benzeri kötü amaçlı saldırıda bulunması durumunda Hizmet’i SATICI’nın kullanımına kısmen veya tamamen kapatma hakkına ve işbu Sözleşme’yi tazminat ödemeden ve tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.12 SATICI ister bir tüzel kişi olsun, ister gerçek kişi esnaf veya tacir veya bu sıfatlara haiz olmayan bir kişi olsun, (i) Hizmet’i kullanmaya ve bu sistem üzerinden yürüteceği faaliyeti yürütmeye hukuken ehil olduğunu ve bu faaliyetleri kanunlara uygun olan yerine getireceğini; (ii) bu faaliyetlerin, mal ve/veya hizmet satışı veya sunumu dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, yerine getirilmesi sırasında veya sonucunda elde edeceği kazançtan doğacak, gelir vergisi dahil, her türlü vergi, harç, ödeme, masraf ve benzeri mali yükümlülüklerin SATICI’ya ait olduğunu; (iii) SATICI’nın bağlı bulunduğu vergi dairesine kendisinin vergi mükellefi olması adına ilgili bildirimleri ve yasal prosedürleri bizzat yerine getireceğini ve vergi yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.13 İşbu Sözleşme’ye aykırı hareketler sebebiyle, Bora Arslan inzity.com’a (Bora Arslan inzity.com’ın yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına bağlı ortaklık ve iştiraklerine, ortaklarına, müdürlerine, yüklenicilerine, lisans verenlerine, hizmet sağlayıcılarına, alt yüklenicilerine, tedarikçilerine, işçilerine, diğer çalışanlarına ve Hizmet’in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer bütün gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, SATICI’ya aittir. Zararın tazmin edilmesi için Bora Arslan inzity.com’ın kendi adına da dava açma hakkı saklıdır.

7.14 Bora Arslan inzity.com’ın platform üzerinden SATICI adına yapmış olduğu sair pazarlama ve reklam faaliyetlerinde Bora Arslan inzity.com’ın eylemleri kasten ve kusurlu olarak hukuka aykırılık teşkil etmedikçe Bora Arslan inzity.com’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Bora Arslan inzity.com İLE SATICI ARASINDAKİ İLİŞKİ
8.1 Bora Arslan inzity.com, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Bora Arslan inzity.com’ın, SATICI tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Bora Arslan inzity.com, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Bora Arslan inzity.com ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

8.2 SATICI, Bora Arslan inzity.com’ın gerek kendisinin gerek Alıcılar ve/veya üçüncü kişiler nezdinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer sair mevzuat kapsamında hiçbir surette elektronik ticaret faaliyetinde bulunan veya hizmet sağlayıcı bir tüzel kişi, kurum veya kuruluş olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

8.3 Bora Arslan inzity.com ve SATICI birbirinden bağımsız taraflar olup, işbu Sözleşme’nin akdi Taraflar arasında bir acentelik, ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren ve/veya benzeri bir ilişki doğuracak şekilde yorumlanmayacaktır.

Bora Arslan inzity.com’IN ÖDEME HİZMETİNDEN SORUMSUZLUĞU
9.1 SATICI, kendisinin satmış olduğu mal ve/veya hizmet neticesinde Alıcı’dan her ne nedenle ve surette olursa olsun tahsil edemediği tutarlar bakımından Bora Arslan inzity.com’ın sorumlu olmadığını ve Alıcı’dan tahsil edilemeyen tutarlar bakımından Bora Arslan inzity.com’ın herhangi bir yasal takip ve/veya benzeri tahsilat yükümlülüğünün olmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 Bora Arslan inzity.com Alıcı’dan tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin SATICI’ya ödeme yapma ve/veya ödeme garantisi verme yükümlülüğü altında değildir. SATICI bu kapsamda Bora Arslan inzity.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

9.3 SATICI, ödeme işleminin gerçekleşmemiş, gecikmeli gerçekleşmiş ve/veya hatalı gerçekleşmiş kısmı ile ilgili olarak Bora Arslan inzity.com’ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 SATICI, Ödeme Sistemi Hizmetini Sağlayan Şirket’in ve 3D Secure POS hizmetini veren bankaların ve/veya sair kuruluşların vermiş oldukları hizmetlerde eksiklik, aksaklık, hata, yanlışlık, teknik arıza olması nedenleriyle ve/veya sair bütün nedenlere istinaden kendisinin veya bir diğer üçüncü kişinin herhangi bir zarar uğraması halinde Bora Arslan inzity.com’ın sorumlu olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI
10.1 Bora Arslan inzity.com, SATICI’nın tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini koruyacaktır. Gerek Bora Arslan inzity.com gerekse herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin SATICI’ya ait özel bilgilere teknik olarak erişilemeyeceği konusunda iyi niyet kuralları çerçevesinde azami derecede dikkat ve özen göstereceğini kabul ve beyan eder.

10.2 SATICI’ya sunulan Hizmeti Bora Arslan inzity.com sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde Bora Arslan inzity.com dışında hiç kimse FTP erişimi, kaynak kodlarına müdahale, veri tabanına erişim ve müdahale etme yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı Bora Arslan inzity.com kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. SATICI kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. SATICI, kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle kısmen ve/veya
tamamen paylaşamaz, aktaramaz, pazarlayamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

10.3 SATICI’nın yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini Bora Arslan inzity.com kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Bora Arslan inzity.com, burada doğabilecek kredi kartı bilgilerine ilişkin bütün yanlışlıklardan, eksikliklerinden ve/veya hatalardan SATICI’nın doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğraması halinde söz konusu bilgiler Bora Arslan inzity.com’a ait sunucularda tutulmadığından ve Bora Arslan inzity.com tarafından görülemediği için Bora Arslan inzity.com herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk tamamen SATICI’ya aittir. SATICI, Alıcı’ların kişisel verilerini işlediği süreçlere ve faaliyetlere ilişkin olarak kişisel verisi işlenebilecek tüm Alıcı’ların ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğü dahil tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini ve gerektiği takdirde açık rızalarını alacağını, aksi halde Alıcılar veya 3. Kişiler tarafından SATICI’nın veri işleme süreçleri ve faaliyetleri kapsamında Bora Arslan inzity.com nezdinde iddia ve taleplerde bulunulması halinde, Bora Arslan inzity.com’ın, çalışanlarının ve temsilcilerinin savunmalarını üstleneceğini, kendilerini bu kapsamda doğabilecek tüm zararlardan koruyacağını ve tüm zararlarını tazmin edeceğini ve Bora Arslan inzity.com ve temsilcileri aleyhine kesilen tüm cezaları derhal ve nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4 SATICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. SATICI ayrıca, Websitesi’nde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. SATICI, Hizmet kapsamında Websitesi’ni, yalnız ürün satışı ile hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve yasal haklarını kullanmak ve korumak amacıyla kullanmayı, kişilerin aleyhine sonuç oluşturabilecek profillemeler yapmak ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek, bu bilgileri değiştirmek, silmek, ilgisiz üçüncü kişilere aktarmak ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. SATICI, elde ettiği kişisel verilerin Websitesi kullanımı ve Hizmet kapsamı dışındaki tüm işleme, kullanma ve aktarma faaliyetleri bakımından münhasıran veri sorumlusu olup bu kişisel verileri nasıl kullandığı tamamen ve yalnızca SATICI’nın sorumluluğundadır. Bu kişisel verilerin Hizmet kapsamı ve Websitesi kullanımı dışındaki işleme, kullanma ve aktarma faaliyetlerinden Bora Arslan inzity.com sorumlu tutulamaz. SATICI, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Bora Arslan inzity.com tarafından derhal feshedilebileceğini, Bora Arslan inzity.com’ın, çalışanlarının ve temsilcilerinin savunmalarını üstleneceğini, kendilerini bu kapsamda doğabilecek tüm zararlardan koruyacağını ve tüm zararlarını tazmin edeceğini ve Bora Arslan inzity.com ve temsilcileri aleyhine kesilen tüm cezaları derhal ve nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5 Bora Arslan inzity.com ve SATICI, Hizmet kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi, toplanması veya aktarılması faaliyetlerinde bulunurken “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda öngörülen özel teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür

10.6 Üyelik ve alım-satım süreçlerinin parçası olarak, Bora Arslan inzity.com, SATICI ve Alıcı arasındaki bilgi akışını kolaylaştıracak sistemler kurmuştur. Bu süreçlerde, SATICI, Alıcı’ya ait e-posta adres, teslimat adresi, adı-soyadı, ödeme bilgisi gibi birçok kişisel bilgiyi edinebilir. SATICI, bu bilgileri yukarıda 10.4 maddesinde de belirtildiği üzere ancak aylık üyelik, alım-satım ve teslimat, yasal hakların korunması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla kullanabilir. SATICI’nın Bora Arslan inzity.com’ın platformunu kullanıyor olması, SATICI’nın söz konusu kişisel bilgileri ticari ileti göndermek amacıyla kullanabileceği anlamına gelmez, bunun için ayrı bir elektronik ileti izninin SATICI tarafından Alıcı’dan bizzat alınması gerekir. SATICI, bu izinleri Alıcı’dan bizzat almadan Bora Arslan inzity.com’dan elde edilmiş verileri ticari elektronik ileti göndermek amacıyla kullanamaz, Alıcı’nın Bora Arslan inzity.com’a ticari elektronik ileti izni vermesi SATICI’ya de aynı izni verdiği anlamına gelmez.

10.7 SATICI ve Bora Arslan inzity.com kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, içerik, veri, yazı, grafik, görüntü ve belgeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aktarılan her türlü bilgi hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, kullandırmayacak, dağıtmayacak, çoğaltmayacak ve hiçbir şekilde üçüncü kişi ve/veya kişilere aktarmayacak, açıklamayacak, teslim etmeyecek, henüz kamuya duyurulmamış ve tanıtımı yapılmamış diğer mal ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için iyi niyet kuralları çerçevesinde azami çabayı gösterip gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

10.8 Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup işbu 11 numaralı maddeye istisna teşkil ederler.

MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi işbu maddede yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraf’ın ya da Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden herhangi birisinin meydana gelmesi halinde Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin, otuz (30) gün veya daha fazla süreyle devam etmesi durumunda Taraflar’dan herhangi birisi işbu Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme yetkisini elinde bulundurmaktadır. Ancak Taraflar’ın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İşbu Sözleşme’nin yürürlük 3.2. maddesinde belirtildiği şekilde SATICI’nın onay başvurusunun Bora Arslan inzity.com tarafından kabul edildiği tarihten itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme taraflarca tek taraflı olarak işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak yazılı bildirimden itibaren 1 ay sonra geçerli olmak üzere feshedilebilir. SATICI tarafından tek taraflı fesih durumunda SATICI’ya geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz. Yıllık plan ile ön ödemeli olarak tahsil edilen platform kullanım bedeli, SATICI’nın yılı bitirmeden sözleşmeyi iptal etmesi halinde iade edilmez. SATICI peşinen ödediği platform kullanım bedelinin iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. SATICI, platform üzerinden aldığı abone/üye/SATICI’larına hizmet vermekle kendisi yükümlüdür, Sözleşmenin iptali nedeniyle doğacak servis kesintisinin Alıcı’yı etkilediği her durumdan SATICI sorumludur.

Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Taraflar işbu Sözleşme’nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Bora Arslan inzity.com’ın Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Bora Arslan inzity.com Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Hizmet’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda SATICI’nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

MUHTELİF HÜKÜMLER
13.1 Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir Taraf’a herhangi bir münhasırlık tesis eden bir sözleşme olmadığını ve bu Sözleşme’deki hiçbir koşulun ve/veya hükmün Taraflar’ın aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile aynı konuda ticari ilişkiye girmesine (gizlilik yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek koşuluyla) ve hizmet vermesine engel teşkil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13.2 İşbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Bora Arslan inzity.com’ın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan ederler.

13.3 SATICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Bora Arslan inzity.com belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

13.4 Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Bora Arslan inzity.com tarafından (i) SATICI’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) SATICI Sayfası ekranında duyurulması veya (iii) Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.5 Bora Arslan inzity.com Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini SATICI’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Bora Arslan inzity.com tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Bora Arslan inzity.com tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Bora Arslan inzity.com tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, SATICI işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

13.6 Taraflar, SATICI’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. SATICI’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, SATICI’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. SATICI’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

Destek ile ilgili konular için [email protected] e-posta adresi, öneri ve şikayetler için yapılacak yazışmalar için [email protected] e-posta adresi, ödemeler ile ilgili konular için [email protected] e-posta adresi kullanılacaktır

13.7 Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 13.6 uygulanacaktır.

13.8 İşbu Sözleşme’nin esaslı olsun veya olmasın hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

13.9 Bora Arslan inzity.com işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) süreli veya süresiz olarak SATICI’ya haber vermek suretiyle devir ve temlik edebilir.

13.10 SATICI, hiçbir şekilde, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez. SATICI’nın devir ve temlik yasağına aykırı hareket etmesi halinde Bora Arslan inzity.com işbu Sözleşme’yi derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir. SATICI’nın devir ve temlik yasağına aykırı hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan zarardan ötürü Bora Arslan inzity.com’ın her türlü tazminat hakkı saklıdır.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını, işbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili yargı merciinin münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler. SATICI’nın yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması işbu maddenin uygulanabilirliğine etki etmemektedir.

DAMGA VERGİSİ
İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından ve ifa edilmesinden doğan ve/veya doğacak olan Damga Vergisi ve her türlü masraflar SATICI tarafından ödenecektir.

İşbu Sözleşme on üç (13) maddeden ibarettir. SATICI, işbu Sözleşme’nin bütün hükümlerini okuduğunu, her türlü maddenin kapsam ve sonucu hakkında bilgi sahibi olduğunu, dijital ortamda bu sözleşmeyi kabul etmekle hükümlerini kayıtsız, şartsız ve aynen yerini getireceğini, beyanlarının doğruluğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

EKLER:
EK-1: Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi
EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi
EK-3: Satış İlan ve Koşulları

EK-1
Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi
Sermaye şirketi iseniz:

Vergi levhası fotokopisi
Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi
İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:

Ortaklık sözleşmesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Faaliyet belgesi
İmza sirküleri
Vergi levhası Bora Arslan inzity.com yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.
EK-2
Yasaklı Ürünler Listesi

Airbag ve ekipmanları
Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
Alkollü içecekler
Askeri teçhizat
Ateşli silahlar ve bıçaklar
Canlı hayvan
Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
Dinleme cihazları
Emniyet kemeri adaptörü
Hisse senedi, tahvil, bono
İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
İnsan ve diğer canlı organları
Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
Kişilik hakları
Kopya ve bandrolsüz ürünler
Kültür ve tabiat varlıkları
Maymuncuk ve kilit açıcılar
Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
Pornografik içerikli malzemeler
Promosyon ürünleri
Radar detektörleri
Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri
Resmi kıyafetler ve üniformalar
Sahte veya replika ürünler
Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
Şans oyunları biletleri
Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
Telif hakkını haiz ürünler
Telsiz ve komünikasyon cihazları
Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
Uyuşturucu maddeler
Ürün özelliği taşımayan satışlar
Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
Yanıcı ve patlayıcı maddeler
Yasaklı hayvan türleri
Yasaklı yayınlar
EK-3

Satış ve İlan Koşulları

SATICI, Mağaza’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
SATICI, Mağaza’da kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca SATICI, EK-2’de yer alan “Yasaklı Ürünler Listesi”nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin veya bu listede yer almasa dahi satışı kanuna aykırı ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. SATICI’nın EK-2’de yer alan ürünlerin veya diğer kanuna aykırı ürünlerin/hizmetlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı Bora Arslan inzity.com’a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu SATICI olacaktır.
SATICI, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. SATICI’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
SATICI, Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Bora Arslan inzity.com, SATICI’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, SATICI’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
SATICI, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Bora Arslan inzity.com tarafından SATICI’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, Bora Arslan inzity.com ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
SATICI, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, Bora Arslan inzity.com’ın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda Bora Arslan inzity.com’ın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.